دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - الگوهایA,B در استرابیسم

الگوهایA,B در استرابیسم

شاید یکی از دلایل اصلاح کمتر یا بیشتر از خدو ثابت نماندن زاویه انحراف پس از جراحی استرابیسم عدم توجه به الگوهایA,Vباشد.به طور کلی یکسان نبودن زاویه ی انحراف در بالا و پایین خط وسط در مقایسه با نگاه روبرو در استرابیسم افقی ایجاد الگوهایA,Vمی نماید.
پیشنهادات متنوعی در مورد علل این الگو ها مطرح شده است.پر کاری و کم کاری عضلات راست افقی،اختلالات عمل عضلات راست عمودی و همچنین پر کاری و کم کاری عضلات مایل،در تخلیل این الگو ها در مورد استفاده قرار می گیرند.در بعضی موارد مشخصات اسکلتی صورت مثل تیپ های منگولوئید و آنتی منگولوئید همراه الگوی خاصی در حرکات چشم خودنمایی می کنند.بسته شدن زودرس سوتورکرونال جمجمه (پلاژیوسفالی)معمولا ایجاد الگویVبه علت بروز کم کاری عضلهSOمی نماید.در هیدروسفالی نیز به علت بزرگ شدن جمجمه ،پرکاری عضلهSOپیدا شده و سبب الگویAمی گردد.اختلال در محل چسبیدن عضلات روی اسکلرا از دیگر علل الگو ها می باشد.مثلا بالاتر از طبیعی قرار گرفتن محل چسبندگی عضلات راست داخلی و پایین تر چسبیدن عضلات راست خارجی سبب الگوی Vمی شود.بعضی وجود تروپیای چرخشی و بالاتر و پایین قرار گرفتن ماکو لا نسبت به دیسک را به همراه الگوهایA,Vمتذکر می شوند.مثلا ماکو لا در الگویVپایین تر از دیسک و در الگوی  Aبالاتر از آن قرار می گیرد.دراین حالت که به اکتوپی کاذب ماکو لا مشهور است با جراحی الگو اصلاح می گردد.ازنظرشیوع می توان گفت 3/1تا4/1 استرابیسم های افقی همراه الگو هستند.
ترتیب قرار گرفتن از نظر شیوع ایزوتروپیV،ایزوتروپیA،اگزوتروپیVو بالاخره اگزوتروپیA می باشند.از نظر بالینی آستنوپی و دوبینی از علایم شایع در بیمارانی است که دارای فیوژن می باشند.زاویه انحراف را می توان در دور ویا نزدیک اندازه گرفت.وضعیت سر بیمار تاثیر قابل توجهی در الگو ندارد و اندازه گیری انحراف درA,Vبایددر25درجه به بالا و پایین p.pصورت گیرد. 
عده ای معتقدند که چون به طور طبیعی در نگاه بالا چشم ها از هم جدا و در نگاه پایین به هم نزدیک می شوند پس الگویVکمتر از15منشور را می بایست فیزیولوژیک به حساب آورد.در حالی که الگویAکمتر از 10منشورچون مانع دید دو چشمی در نگاه پایین می شود،غیرطبیعی است.بالاوپایین گرفتن سر و صورت وضعیتی است که بیمار برای قرار دادن چشم ها در زاویه انحراف کمتر و برقراری دید دو چشمی از آن استفاده می کند.شیوع آمبلیوپی و تطابق حسی چشم ها با سایر موارد استرابیسم فرقی ندارد بجر الگویYوλ که در تمام نگاه ها،دو چشمی بوده فقط در یک جهت خاص از نگاه ممکن است از دوربینی شکایت کنند.
جراحی برای اصلاح وضعیت دو چشمی ،از نظر زیبایی برای اصلاح انحراف ویا برای اصلاح وضعیت سرانجام می گیرد. وقتی اختلال عضلات مایل وجود نداشته باشد جابجایی عضلات افقی(عضلات راست داخلی به راس الگو و عضلات راست خارجی به قاعده الگو)بسته به مورد انجام می شود.جراحی عضلات افقی بدون جابجایی آنها در موارد بسیار خفیف الگو سبب بهبود آن می شود.تضعیف عضله IOدر چشم اثرات مطلوبی در اصلاح الگوی Vدارد.
تضعیف عضلات SOدو چشم شدیدا سبب اصلاح الگویAمی شود.
جراحی عضلات افقی برای این که اثرات مطلوب بر الگو داشته باشند می بایست بین 5تا8میلیمتر جابجا شوند. مثلا جابجایی تامپورال عضلات راست فوقانی اثرات ابد اکتیو عضله را زیاد کرده و سبب بهبود الگویAدر ایزوتروپی شده و همچنین جابجایی تامپورال عضلات راست تحتانی در الگوی V ایزوتروپی سبب بهبودی می گردد.چون بیشتر بیماران دچار الگوی استرابیسم لازم است که در نگاه روبرو نیز اصلاح شوند لذا معمولا جابجایی عضلات  افقی همراه Rec.وRes. انجام می شود تا از احتمال ایسکمی سگمان قدامی کاسته شود.
از روش های دیگر جراحی اصلاح الگو ها، Rec.وRes.مایل عضلات راست افقی را می توان نام برد.

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي