دکتر بابک باب شریف ، متخصص چشم و فوق تخصص جراحی پلاستیک پلک و زیبایی و لیزر - درمان غیر جراحی استرابیسم

درمان غیر جراحی استرابیسم

روش درمانی برحسب وضعیت کلینیکی و نورولوژیکی بیمار،سن بیمار و تجربه جراح یک یا چند روش از موارد ذکر شده می باشد.
الف: درمان غیر جراحیNoninvasive:شامل درمانهای ارتوپتیک،درمان طبی و درمان اپتیکال می باشد.در مواردی که Convergence insufficiency وجود دارد روش درمانی Convergence exercisesبه کار کی رود که شامل تجویز عینک منفی و تجویز پریزم با قاعده به سمت داخل می باشد.در مواردی که دیپلوپیا وجود دارد. تجویز پریزم (فرنل یا دائمی )و انجام Fusion exercises  توصیه می شود.در موارد ایزوتروپیا همراه (Divergence insufficiency،پریزم با قاعده به سمت خارج تجویز می شود.در موارد ایزوتروپیا با High AC/A)،اصلاح مناسب هیپروپیا همراه با تجویز   Bifocalودر صورت لزوم انجام تمرینات فیوژن توصیه می شود.در ایزوتروپیای نوع Refractive درمان شامل اصلاح مناسب هیپروپیا می باشد.ضمنا در نوع Accommodative ET از داروهای آنتی کولین استر از مثل فسفولین ایو داید هم می توان استفاده کرد این داروها در حقیقت باعث کاهش نیاز به ایمپالسهای صادره از مرکز Near reflexesمی شود و در نتیجه باعث کاهش تقارب می شود.
اگزوترپیا هنگامی که کم باشد ویا به صورت متناوب باشد از روش های درمانی تمریناتAntisuppressionو بستن چشم و تمرینات تقارب می توان استفاده کرد . در هنگامی که بعد ا عمل جراحی بیمارOvercorrectionیاUnderشده باشد از پریزم و تمرینات فیوژن می توان استفاده کرد.
ب:درمان غیر جراحیInvasive:توکسین بوتولینوم نوع A از باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم به دست می آید.این سم در درمان بعضی انواع استرابیسم مورد استفاده قرار می گیرد. سم مستقیما به داخل عضلات خارج چشمی در حالی که از یک الکترومیوگراف قابل حمل نیز استفاده می گردد،تزریق می شود واز آزاد شدن استیل کولین در محل اتصال عصب و عضله  جلوگیری کرده و فلج عضله مورد تزریق بین 2تا4 روز بعد از تزریق شروع شده و به صورت کلینیکی برای مدت 5-8هفته ادامه می باید.اصولا نتیجه درمانی در بیماران در بیماران استرابیسمی که میزان انحراف کمتر از   40PD دارند و سابقه ی فیوژن یا پتانسیل فیوژن دارندوبه عللی دچار شکست فیوژن و انحراف شده اند می تواند بسیار مطلوب باشد.این دسته از بیماران شامل:
1-پارزی یا پالزی اخیر عضلانی به خصوص عضلات افقی
2-افتالموپاتی فعال تیروئید
3-استرابیسم به دنبال اعمال RDو غیره می باشد.

آرشيو سه ساله پرسش و پاسخ موارد مرتبط با چشم پزشکي